รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2553_1
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
ผู้ถวายฎีกา
นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง กำนันตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008/2485
รายละเอียด
นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง กำนันตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนนำ้สำหรับการเกษตร และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการสำรวจออกแบบแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่า
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 มี.ค. 2553
ปีงบประมาณ
2553
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
31 มี.ค. 2553 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
31 มี.ค. 2553 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 มี.ค. 2553 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. สุวัฒน์ เทพอารักษ์
1 เม.ย. 2553 2
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร- สุวัฒน์ เทพอารักษ์
1 เม.ย. 2553 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 เม.ย. 2553 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 ม.ค. 2554
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
7 มิ.ย. 2553 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
30 ก.ค. 2553 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
10 ต.ค. 2554 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
14 มิ.ย. 2553 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
1 ส.ค. 2553 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
10 ต.ค. 2554 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 พ.ย. 2554 17
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุวัฒน์ เทพอารักษ์
2 พ.ย. 2554 17
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
3 พ.ย. 2554 18
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
4 พ.ย. 2554 19
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
25 พ.ย. 2554
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
9 ธ.ค. 2554
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
อ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้พร้าว
29 ส.ค. 2556
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้