รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
ผู้ถวายฎีกา
นายประสิทธิ์ ประกอบผล ราษฎรบ้านทดหลวง หมู่ที่ 6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และราษฎรบ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 4 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6238
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายบริเวณคลองพรมโพด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรและปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี
หนังสือสำนักราชลงวันที่
12 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สระแก้ว
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 มี.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 มี.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 มี.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
20 มี.ค. 2562 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 มี.ค. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 พ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
6 พ.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
7 พ.ย. 2562 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 เม.ย. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 มิ.ย. 2563 44
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
26 มิ.ย. 2563 44
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.2
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.3
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.4
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.5
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.6
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.7
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
11.8
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2563 44
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
18 ธ.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้