รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2562_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุชาญ ยอดดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/13480
รายละเอียด
นายสุชาญ ยอดดี ราษฎร หมู่ที่ 11 ตำบลละเเม อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราาฎร หมู่ที่ 11 ตำบลละเเม อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราาฎร์ธานี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 มิ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชุมพร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 มิ.ย. 2562 1
1.2
หนังสือถึงสารบรรณ
24 มิ.ย. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 ก.ค. 2562 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
1 ก.ค. 2562 6
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
1 ก.ค. 2562 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 ก.ค. 2562 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้