รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสน เสียงสอาด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/21288
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกสระน้ำ จำนวน 6 สระ บริเวณตำบลเขากระปุก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ก.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 ก.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 ก.ย. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
23 ก.ย. 2562 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
24 ก.ย. 2562 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ก.ย. 2562 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้