รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสน เสียงสอาด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/21288
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกสระน้ำ จำนวน 6 สระ บริเวณตำบลเขากระปุก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ก.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 ก.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 ก.ย. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
23 ก.ย. 2562 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
24 ก.ย. 2562 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ก.ย. 2562 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 ส.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 พ.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 พ.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
11 ธ.ค. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 ก.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
12 พ.ย. 2562 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ย. 2562 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
11 ธ.ค. 2562 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
2 ก.ค. 2563 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 พ.ย. 2563 87
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
3 พ.ย. 2563 87
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 พ.ย. 2563 87
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้