รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_2
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
ผู้ถวายฎีกา
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5624
รายละเอียด
ด้วย นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
2 ต.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ต.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ต.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ต.ค. 2562 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
15 ต.ค. 2562 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ต.ค. 2562 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 ธ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/1043
24 ม.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/4233
11 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/3340
1 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/1043
30 ม.ค. 2563 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/4233
11 มี.ค. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/3340
2 เม.ย. 2563 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
5 พ.ค. 2563 20
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
5 พ.ค. 2563 20
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
5 พ.ค. 2563 20
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ค. 2563 20
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
27 พ.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/1359
9 มิ.ย. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้