รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_2
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
ผู้ถวายฎีกา
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5624
รายละเอียด
ด้วย นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
2 ต.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ต.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ต.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ต.ค. 2562 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
15 ต.ค. 2562 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ต.ค. 2562 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้