รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_1
เรื่อง
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอพระราชทานพระมหากรุณา
ผู้ถวายฎีกา
นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/6200
รายละเอียด
นายอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาเนื่องจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำอ่างเก็บน้ำ และฝายจำนวน 7 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร แลถะปรับปรุงถนนดินและดินลูกรัง ระยะทาง 40 กิโลเมตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 พ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 พ.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 พ.ย. 2562 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 พ.ย. 2562 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
20 พ.ย. 2562 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
20 พ.ย. 2562 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
11 มี.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
24 ธ.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 ม.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 เม.ย. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 มี.ค. 2563 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
25 มี.ค. 2563 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ก.พ. 2564 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
7 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
27 ธ.ค. 2562 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17 ม.ค. 2563 6
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 เม.ย. 2563 5
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 มี.ค. 2563 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
25 มี.ค. 2563 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ก.พ. 2564 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
7 มิ.ย. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
25 พ.ย. 2564 123
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ลลิต
26 พ.ย. 2564 124
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 พ.ย. 2564 124
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
9 ธ.ค. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่
15 มิ.ย. 2565
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 8 แห่ง และโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 เส้นทาง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้