รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2551_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายวิชาญ ดูงาม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/943
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายวิชาญ ดูงาม ราษฎรบ้านเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยปลายบางนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลบางพระใต้ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 ม.ค. 2551
ปีงบประมาณ
2551
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ม.ค. 2551 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
21 ม.ค. 2551 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 ม.ค. 2551 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายปกรณ์ สัตยวณิช
24 ม.ค. 2551 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 ม.ค. 2551 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
14 มี.ค. 2551
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 19 มีนาคม 2551
24 มี.ค. 2551 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 30 เมษายน 2551
2 พ.ค. 2551 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 พฤษภาคม 2551
21 พ.ค. 2551 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 19 มีนาคม 2551
24 มี.ค. 2551 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 30 เมษายน 2551
7 พ.ค. 2551 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 พฤษภาคม 2551
26 พ.ค. 2551 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 มิ.ย. 2551 10
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
3 มิ.ย. 2551 10
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 มิ.ย. 2551 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
25 มิ.ย. 2551
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้