รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นางเลียม คนบุญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/549
รายละเอียด
ด้วย นางเลียม คนบุญ ราษฎรบ้านวังขยาย หมู่ที่ 2 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา บริเวณพื้นที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 1 และบ้านวังขยาย หมู่ที่ 2 ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
10 ม.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ม.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ม.ค. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ก.พ. 2563 22
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
11 ก.พ. 2563 22
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ก.พ. 2563 22
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
11 ม.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
11 มี.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
18 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
19 มี.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
27 ก.พ. 2563 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8 เม.ย. 2563 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 เม.ย. 2563 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
11 มี.ค. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
19 มี.ค. 2563 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
19 มี.ค. 2563 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2 มี.ค. 2563 3
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9 เม.ย. 2563 2
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 เม.ย. 2563 0
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 มิ.ย. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ย. 2565 324
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
7 ก.ย. 2565 327
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
9 ก.ย. 2565 329
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้