รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายจรูญ สีทาแก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8073
รายละเอียด
ด้วย นายจรูญ สีทาแก ราษฎรบ้านทมนางาม หมู่ที่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังแสงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านทมนางาม หมู่ที่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 เม.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 เม.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 เม.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 เม.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
1 พ.ค. 2563 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 พ.ค. 2563 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้