รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงกาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ผู้ถวายฎีกา
นายเสน่ห์ อนุวงค์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/12185
รายละเอียด
ด้วยนายเสน่ห์ อนุวงค์ ราษฎรบ้านแม่เทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 มิ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ก.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ก.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
13 ก.ค. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
13 ก.ค. 2563 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ก.ค. 2563 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
16 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 ส.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 มี.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 เม.ย. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7 พ.ค. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ก.ย. 2565 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
19 ม.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 ส.ค. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 มี.ค. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 เม.ย. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7 พ.ค. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ก.ย. 2565 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
19 ม.ค. 2566 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
14 ก.พ. 2566 19
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร ตรีนรินทร์
6 เม.ย. 2566 55
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ปวัตร์ นวะมะรัตน
11 เม.ย. 2566 58
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
11 เม.ย. 2566 58
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
28 เม.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้