รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ผู้ถวายฎีกา
นายชัยประสิทธิ์ พรหมทัตย์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/4085
รายละเอียด
ด้วยนายชัยประสิทธิ์ พรหมทัตย์ ราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ก.พ. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
2 มี.ค. 2564 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้