รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_4
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
ผู้ถวายฎีกา
นายถนอม ยังเจริญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/4081
รายละเอียด
ด้วยนายถนอม ยังเจริญ ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สมุทรปราการ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ก.พ. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 มี.ค. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
3 มี.ค. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 มี.ค. 2564 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้