รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบประปา
ผู้ถวายฎีกา
นายประสิทธิ์ พรมชาตรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/9115
รายละเอียด
นายประสิทธิ์ พรมชาตรี ราษฎรบ้านบางเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการขุดสระน้ำพร้อมระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านบางเหรียงและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหรียง เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
2 พ.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 พ.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
8 พ.ย. 2560 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
22 พ.ย. 2560 13
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
22 พ.ย. 2560 13
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
22 พ.ย. 2560 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 28 ส.ค.2561
31 ส.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 9 มี.ค.2563
10 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 19 มี.ค.2563
19 มี.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 28 ส.ค.2561
31 ส.ค. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 9 มี.ค.2563
10 มี.ค. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 19 มี.ค.2563
19 มี.ค. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
12 พ.ค. 2563 34
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา
14 พ.ค. 2563 36
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
14 พ.ค. 2563 36
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
22 ก.พ. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
10 มี.ค. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านบางเหรียงพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
10 มี.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้