รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวสุพิชฌาย์ อ่วมนิล
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/9088
รายละเอียด
นางสาวสุพิชฌาย์ อ่วมนิล ราษฎรตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ บริเวณพื้นที่บ้านแม่คะเนย หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 พ.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 พ.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
31 พ.ค. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
8 มิ.ย. 2564 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
8 มิ.ย. 2564 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มิ.ย. 2564 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
29 ก.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
18 ส.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 เม.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
30 ก.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
23 ส.ค. 2564 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 เม.ย. 2565 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้