รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายประธาน บุญล้อม
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0204.8/9927
รายละเอียด
ด้วย นายประธาน บุญล้อม บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณท่าเสา โดยการผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อยด้วยระบบท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2564 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
15 มิ.ย. 2564 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 มิ.ย. 2564 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
29 ก.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
29 ก.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
16 ก.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
14 ก.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
30 ก.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
30 ก.ค. 2564 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 ส.ค. 2564 7
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
16 ก.ย. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
16 ก.ย. 2564 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้