รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_17
เรื่อง
ขอพระราชทานโคงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายรักศักดิ์ แก้วสุดใจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/11714
รายละเอียด
ด้วย นายรักศักดิ์ แก้วสุดใจ ราษฎรบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ก.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 ก.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ก.ค. 2564 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
6 ก.ค. 2564 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ก.ค. 2564 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้