รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_17
เรื่อง
ขอพระราชทานโคงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายรักศักดิ์ แก้วสุดใจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/11714
รายละเอียด
ด้วย นายรักศักดิ์ แก้วสุดใจ ราษฎรบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ก.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 ก.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ก.ค. 2564 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
6 ก.ค. 2564 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ก.ค. 2564 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
8 ก.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 ส.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
16 ส.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
16 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ส.ค. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กมทรัพยากรน้ำ
26 ส.ค. 2564 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
30 ส.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
11 ต.ค. 2564 45
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
17 ส.ค. 2564 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
17 ส.ค. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ส.ค. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กมทรัพยากรน้ำ
26 ส.ค. 2564 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
30 ส.ค. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
1 ก.ย. 2564 3
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา
1 ก.ย. 2564 3
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
1 ก.ย. 2564 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้