รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_8
เรื่อง
ขอพระราชทานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
นายพิศาล สุขสาสนี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/2351
รายละเอียด
ด้วยนายพิศาล สุขสาสนี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเขื่อป้องกันตลิ่งพัง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากตลิ่งหน้าบ้านและบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่ที่ 5 ได้เกิดการพังทลายทำให้บ้านเรือนราษฎรพังทลายเสียหายจำนวนมาก และกระแสน้ำได้กัดเซาะตลิ่งให้พังมากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อว ซึ่งราษฎรในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเองได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 ก.ค. 2564 22
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
30 ก.ค. 2564 25
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ส.ค. 2564 27
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 ก.ย. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
15 ก.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ก.ย. 2564 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
16 ก.ย. 2564 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2565 101
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ ลปร.
2 มี.ค. 2565 121
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2565 121
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
30 ก.ย. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้