รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนยางกั้นน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาววิไล แตรประสิทธิ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/12993
รายละเอียด
ด้วย นางสาววิไล แตรประสิทธิ์ และราษฎรบ้านกกสัปใน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนยางกั้นน้ำเค็มที่คลองท่าลาดบริเวณหน้าวัดกกสัปใน ตำบลปากน้้ำ อำเภอบางคล้า ซึ่งใช้การไม่ได้มาเป็นเวลานาน ในฤดูแล้งจะมีน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่การเกษตรทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความรับเดือดร้อน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 ส.ค. 2564 9
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ส.ค. 2564 14
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
16 ส.ค. 2564 17
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ส.ค. 2564 27
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 พ.ย. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ธ.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 พ.ย. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ธ.ค. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้