รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_9
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำห้วยตะไคร้(ตอนบน)
ผู้ถวายฎีกา
นางวรรณภา แสนวา
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/2356
รายละเอียด
นางวรรณภา แสนวา ราษฎรบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามมกุฎราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการพัฒนาฝายห้วยตะไคร้(ตอนบน) เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปา **เป็นฎีกาเรื่องเดียวกับ พว 0207.83/4032 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ราษฎรร้องทั้ง 904 และ 905 ** ปัจจุบันได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ลงไปสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอเอกสารตอบกลับจากหน่วยงานและประมวลผล
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้