รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_19
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ
ผู้ถวายฎีกา
นายสานิตย์ ไก่แก้ว
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/15128
รายละเอียด
ด้วย นายสานิตย์ ไก่แก้ว ราษฎรบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งขาดแคลนนำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ก.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ก.ย. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
17 ก.ย. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 ก.ย. 2564 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 พ.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
12 ต.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 พ.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
9 พ.ย. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
1 ก.พ. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
1 ก.พ. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
12 ต.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 พ.ย. 2564 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
9 พ.ย. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
1 ก.พ. 2566 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
1 ก.พ. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้