รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_10
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ำและส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคครัวเรือน
ผู้ถวายฎีกา
นายชุมพร หล้าจางวาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/3187
รายละเอียด
ด้วยนายชุมพร หล้าจางวาง อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแล่งน้ำ และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ แก่ราษฎรบ้านหนองตอ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน และปัญหาน้ำใต้ดินมีสภาพเป็นน้ำเค็ม ไม่สามารถใ้ในการเกษตรได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ส.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ก.ย. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ย. 2564 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 ก.ย. 2564 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ย. 2564 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้