รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายจิรวัฒน์ อุทัยศรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/14893
รายละเอียด
ด้วย นายจิรวัฒน์ อุทัยศรี ราษฎรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรบอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ก.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ย. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 ก.ย. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ย. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้