รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_1
เรื่อง
ขอพระราชทานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
พระมหาสุรชัย ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดบางบาล (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/973
รายละเอียด
ด้วยพระมหาสุรชัย ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดบางบาล หมู่ที่ 5 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลิขิตถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เนื่องจากบริเวณหน้าวัดบางบาลและบริเวณใกล้เคียงได้พังทลายลง ทำให้อุโบสถและพระปรางค์ ที่ตั้งอยู่หน้าวัดเกิดความเสียหายและทรุดตัวลง อีกทั้งทางวัดไม่มีปัจจัยมากพอในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังดังกล่าว
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 มี.ค. 2565 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
18 มี.ค. 2565 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 มี.ค. 2565 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
3 พ.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 พ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
3 พ.ค. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 พ.ค. 2565 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2566 201
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
3 มี.ค. 2566 203
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 มี.ค. 2566 203
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
30 มี.ค. 2566
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 เม.ย. 2566
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมเจ้าท่า
28 เม.ย. 2566
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
1 ต.ค. 2567
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงสร้างป้องกันตลิ่ง
1 ต.ค. 2567
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้