รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาสระน้ำวัดภูหินดังให้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ผู้ถวายฎีกา
น.ส.ศศิประภา ดวงศรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/954
รายละเอียด
ด้วย น.ส.ศศิประภา ดวงศรี บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 10 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาสระน้ำวัดภูหินดังให้เป็นอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านกลางใหญ่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2565 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 มี.ค. 2565 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์ เพิ่มเกษร
21 มี.ค. 2565 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 มี.ค. 2565 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้