รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำชี บ้านเหมือดแอ่ กรณี นางสุมณฑา อนันทวรรณ ราษฎรบ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ผู้ถวายฎีกา
นางสุมณฑา อนันทวรรณ
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.14/952
รายละเอียด
ด้วยนางสุมณฑา อนันทวรรณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ 2 บ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราษฎรเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำชีและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเหมือดแอ่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2565 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 มี.ค. 2565 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์ เพิ่มเกษร
18 มี.ค. 2565 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 มี.ค. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.1/7608
8 มิ.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/9311
25 ก.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/3023
4 ส.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.1/7608
9 มิ.ย. 2565 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/9311
25 ก.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/3023
4 ส.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้