รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_5
เรื่อง
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา
ผู้ถวายฎีกา
นายดนัย ชนะภัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/4808
รายละเอียด
ด้วยนายดนัย ชนะภัย ราษฎรบ้านโนนทองหลาง หมู่ 6 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และคณะ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้น้ำท่วมนาข้าวเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่ตำบลท่าวัดและตำบลละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และตำบลโนนสำราญ หมู่ที่ 3, 4 และ 9 อำเภอแก้มสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ขอนแก่น
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มี.ค. 2565 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 มี.ค. 2565 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์ เพิ่มเกษร
30 มี.ค. 2565 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 มี.ค. 2565 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
3 ส.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0337/3427
27 เม.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ที่ นม 00017.2/10445
20 พ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0337/3427
2 พ.ค. 2565 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ที่ นม 00017.2/10445
23 พ.ค. 2565 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้