รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2565_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเพชร เผือกเหมือย
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/7985
รายละเอียด
ด้วย สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณากรณี นายเพชร เผือกเหมือย ราษฎรบ้านใหม่เด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 พ.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 พ.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 พ.ค. 2565 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2565 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์
2 มิ.ย. 2565 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มิ.ย. 2565 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ส.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
30 มิ.ย. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
8 ส.ค. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
31 ส.ค. 2565 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
2 มี.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ส.ค. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
30 มิ.ย. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
8 ส.ค. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
6 ก.ย. 2565 5
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
2 มี.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้