รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย
ผู้ถวายฎีกา
นายอัน คงสมนึก (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 11474
รายละเอียด
ด้วย นายอัน คงสมนึก อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 ก.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 ก.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
11 ก.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ก.ค. 2565 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิื เพิ่มเกษร
25 ก.ค. 2565 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ค. 2565 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 ส.ค. 2568
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
2 ก.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.
5 ก.ย. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 ก.ย. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
16 ก.ย. 2565 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
2 ก.พ. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
5 ก.ย. 2565 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.
6 ก.ย. 2565 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 ก.ย. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
19 ก.ย. 2565 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
3 ก.พ. 2566 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
13 มี.ค. 2566 28
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
15 มี.ค. 2566 30
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 มี.ค. 2566 30
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้