รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายหลอน ศรเชน ราษฎรบ้านเพนียด หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 15861
รายละเอียด
ด้วยนายหลอน ศรเชน ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 43 บ้านเพนียด หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,400 เมตร จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มายังแหล่งน้ำที่ตำบลเพนียด (ซึ่งมีอยู่เดิม) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในการช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 ส.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ก.ย. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ก.ย. 2565 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.ย. 2565 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
15 ก.ย. 2565 10
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
15 ก.ย. 2565 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ก.ย. 2565 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 ธ.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
3 ต.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
26 ต.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
4 พ.ย. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
2 ธ.ค. 2565 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 ม.ค. 2566 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 ก.พ. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
3 ต.ค. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
27 ต.ค. 2565 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
4 พ.ย. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
6 ธ.ค. 2565 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 ม.ค. 2566 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
9 ก.พ. 2566 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.ค. 2566 104
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
12 ก.ค. 2566 107
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
12 ก.ค. 2566 107
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
7 ส.ค. 2566
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดลพบุรี
25 ส.ค. 2566
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
25 ส.ค. 2566
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำ
25 ส.ค. 2566
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านมะกอกหวาน
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำตำบลเพนียดเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำโสนพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้