รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายหลอน ศรเชน ราษฎรบ้านเพนียด หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 15861
รายละเอียด
ด้วยนายหลอน ศรเชน ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 43 บ้านเพนียด หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,400 เมตร จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มายังแหล่งน้ำที่ตำบลเพนียด (ซึ่งมีอยู่เดิม) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในการช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 ส.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ก.ย. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้