รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นหนุนพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอินทร์ ตาวันดี ราษฎรบ้านวังแฟน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 17408
รายละเอียด
ด้วย นายอินทร์ ตาวันดี ราษฎรบ้านวังแฟน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นหนุน พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ก.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 ก.ย. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 ก.ย. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ต.ค. 2565 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
6 ต.ค. 2565 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ต.ค. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
3 พ.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
6 ธ.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 ธ.ค. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
19 ม.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
3 พ.ย. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
6 ธ.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 ธ.ค. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
19 ม.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้