รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคณาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 18138
รายละเอียด
ด้วย นายคณาวุฒิ แพงไทย ราษฎรบ้านทิกแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านทิกแล้ง ตำบลโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 ต.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ต.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ต.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 ต.ค. 2565 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.สุพร (รกท.รปร.รปท.ลปร.)
19 ต.ค. 2565 8
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.สุพร (รกท.รปร.รปท.ลปร.)
19 ต.ค. 2565 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
19 ต.ค. 2565 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มี.ค. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้