รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเกรียงไกร อันตระโลก ราษฎรบ้านเขารัง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 19254
รายละเอียด
ด้วยนายเกรียงไกร อันตระโลก ราษฎรบ้านเขารัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ต.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครสวรรค์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 ต.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 ต.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 พ.ย. 2565 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.สุพร
4 พ.ย. 2565 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 พ.ย. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 มี.ค. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 ธ.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
27 ธ.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 ธ.ค. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
23 ม.ค. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครสวรรค์
21 ส.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 ธ.ค. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
27 ธ.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 ธ.ค. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
23 ม.ค. 2566 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครสวรรค์
28 ส.ค. 2566 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้