รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเกรียงไกร อันตระโลก ราษฎรบ้านเขารัง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 19254
รายละเอียด
ด้วยนายเกรียงไกร อันตระโลก ราษฎรบ้านเขารัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ต.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครสวรรค์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 ต.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้