รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอุดร ใจบุญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 21054
รายละเอียด
ด้วย นายอุดร ใจบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนรอบเขตพื้นที่โรงเรียน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 พ.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ธ.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 ธ.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ธ.ค. 2565 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
9 ธ.ค. 2565 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ธ.ค. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 พ.ค. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31 ม.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ม.ค. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 ก.พ. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
2 มี.ค. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
25 เม.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31 ม.ค. 2566 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ม.ค. 2566 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 ก.พ. 2566 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
2 มี.ค. 2566 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
28 เม.ย. 2566 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้