รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอุดร ใจบุญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 21054
รายละเอียด
ด้วย นายอุดร ใจบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนรอบเขตพื้นที่โรงเรียน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 พ.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ธ.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้