รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุรพล มีสิงห์ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/21954
รายละเอียด
นายสุรพล มีสิงห์ ราษฎรบ้านวังเหว ตำบลยารงงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยางงาม ตำบลนาเฉลียง และตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ ซึ่งขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภันในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ธ.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 ธ.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้