รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุรพล มีสิงห์ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/21954
รายละเอียด
นายสุรพล มีสิงห์ ราษฎรบ้านวังเหว ตำบลยารงงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งนำ้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยางงาม ตำบลนาเฉลียง และตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ ซึ่งขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภันในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ธ.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 ธ.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
19 ธ.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2565 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
27 ธ.ค. 2565 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ธ.ค. 2565 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
28 มิ.ย. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13 ก.พ. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
16 มี.ค. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 ก.พ. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
3 มี.ค. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
27 มี.ค. 2566 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.ป.ก.
11 เม.ย. 2566 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
18 ก.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13 ก.พ. 2566 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
16 มี.ค. 2566 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 ก.พ. 2566 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
3 มี.ค. 2566 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
27 มี.ค. 2566 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.ป.ก.
11 เม.ย. 2566 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
19 ก.ค. 2566 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้