รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเกบน้ำห้วยสะตอ
ผู้ถวายฎีกา
นายสะอาด บุษยะพินิจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/846
รายละเอียด
ด้วย นายสะอาด บุษยะพินิจ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ม.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตราด
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ม.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ม.ค. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ม.ค. 2566 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุพร ตรีนรินทร์
27 ม.ค. 2566 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ม.ค. 2566 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มิ.ย. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 มี.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
3 เม.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตราด
7 เม.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 มี.ค. 2566 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
3 เม.ย. 2566 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตราด
7 เม.ย. 2566 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 ส.ค. 2566 79
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
28 ส.ค. 2566 89
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
28 ส.ค. 2566 89
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
28 ส.ค. 2566 89
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้