รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเกบน้ำห้วยสะตอ
ผู้ถวายฎีกา
นายสะอาด บุษยะพินิจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/846
รายละเอียด
ด้วย นายสะอาด บุษยะพินิจ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 ม.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตราด
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ม.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ม.ค. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ม.ค. 2566 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุพร ตรีนรินทร์
27 ม.ค. 2566 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ม.ค. 2566 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มิ.ย. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 มี.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
3 เม.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตราด
7 เม.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 มี.ค. 2566 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
3 เม.ย. 2566 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตราด
7 เม.ย. 2566 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 ส.ค. 2566 79
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
28 ส.ค. 2566 89
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
28 ส.ค. 2566 89
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
28 ส.ค. 2566 89
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
27 ก.ย. 2566
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดตราด
16 ต.ค. 2566
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
16 ต.ค. 2566
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำ
16 ต.ค. 2566
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ
1 ต.ค. 2568
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งกราดพร้อมระบบสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้