รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสุกัญญา เขียวเมือง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 6928
รายละเอียด
ด้วยนางสุกัญญา เขียวเมือง ราษฎรบ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 พ.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุโขทัย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 พ.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 พ.ค. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 พ.ค. 2566 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุพร ตรีนรินทร์
22 พ.ค. 2566 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
22 พ.ค. 2566 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 มิ.ย. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21 มิ.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
16 มิ.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 มิ.ย. 2566 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 มิ.ย. 2566 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
16 มิ.ย. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้