รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสุกัญญา เขียวเมือง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 6928
รายละเอียด
ด้วยนางสุกัญญา เขียวเมือง ราษฎรบ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 พ.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุโขทัย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 พ.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้