รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบนำ้ด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนำ้
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรบ้านเลขที่ 397
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/29180
รายละเอียด
นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรบ้านเลขที่ 397 หมู่ที่1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบนำ้ด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนำ้ เพื่อช่วยราษฎรบ้านห้วยเครือบ้า ซึ่งขาดนำ้สำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
31 ต.ค. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 พ.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 พ.ย. 2556 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 พ.ย. 2556 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ม.ล. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
12 พ.ย. 2556 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 พ.ย. 2556 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
28 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
19 ธ.ค. 2556 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ก.ย. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
27 ก.ย. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
26 ธ.ค. 2556 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ก.ย. 2558 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 ต.ค. 2560 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 พ.ย. 2560 27
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
6 พ.ย. 2560 28
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
6 พ.ย. 2560 28
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้