รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายทิม แสนปุก ราษฎรบ้านโป่งจ้อ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/718
รายละเอียด
นายทิม แสนปุก ราษฎรบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากบ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ ไปยังโครงการฝายแม่ตื่น-อ่างโป่งจ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอยหล่อ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันติสุข ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
10 ม.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
15 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ม.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 ม.ค. 2557 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุวรรณา พาศิริ
21 ม.ค. 2557 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 ม.ค. 2557 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
18 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
2 เม.ย. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
19 มี.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
3 เม.ย. 2557 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
19 มี.ค. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2557 39
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
2 มิ.ย. 2557 39
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
2 มิ.ย. 2557 39
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
9 มิ.ย. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้