รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งขุมและก่อสร้างฝายทดน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอดิศักดิ์ ช่างปืน ราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/5848
รายละเอียด
นายอดิศักดิ์ ช่างปืน ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 27/1 บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระพรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งขุมและก่อสร้างฝายทดน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านดงเวียง หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลทานตะวัน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
4 มี.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 มี.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 มี.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 มี.ค. 2557 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
14 มี.ค. 2557 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 มี.ค. 2557 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
27 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 มิ.ย. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 มิ.ย. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 มิ.ย. 2557 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 มิ.ย. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
1 ก.ค. 2557 6
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
1 ก.ค. 2557 6
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
1 ก.ค. 2557 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
7 ก.ค. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้