รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_16
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ผู้ถวายฎีกา
พระสิริทร สิรินธโร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/7179
รายละเอียด
พระสิริทร สิรินธโร พำนักที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่ตะละกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม๋ ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตะละกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แดด ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 มี.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 มี.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 มี.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 มี.ค. 2557 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. สุวรรณา พาศิริ
25 มี.ค. 2557 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 มี.ค. 2557 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
14 ต.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ส.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
26 ต.ค. 2558 8
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ส.ค. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
25 มี.ค. 2559 118
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิราพันธุ์ ทวีวงษ์
25 มี.ค. 2559 118
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
25 มี.ค. 2559 118
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
25 เม.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้