รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2552_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น
ผู้ถวายฎีกา
นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและคณะ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0005.4/14552
รายละเอียด
ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ฝายน้ำล้นห้วยเดื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อาง และฝายน้ำล้นห้วยแม่อาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแลงและตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 ส.ค. 2552
ปีงบประมาณ
2552
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ส.ค. 2552 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ส.ค. 2552 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2552 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รองฯ สุวัฒน์ เทพอารักษ์
18 ส.ค. 2552 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ส.ค. 2552 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
23 มี.ค. 2553 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
16 พ.ย. 2552 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 มี.ค. 2553 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
16 พ.ย. 2552 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
31 พ.ค. 2553 45
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.
31 พ.ค. 2553 45
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 พ.ค. 2553 45
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
21 ส.ค. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้