รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_42
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ผู้ถวายฎีกา
นายชาตรี สิงเหลือ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/18263
รายละเอียด
ด้วย นายชาตรี สิงเหลือ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 54 บ้านโสมง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือราษฎร 5 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ก.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 ก.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 ส.ค. 2557 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ส.ค. 2557 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
7 ส.ค. 2557 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ส.ค. 2557 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
14 ต.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ทส 0940.5/24552
4 ธ.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/2922
18 ก.พ. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0701/(ศปร.)1224
18 พ.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ทส 0940.5/24552
8 ธ.ค. 2557 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/2922
19 ก.พ. 2558 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0701/(ศปร.)1224
20 พ.ค. 2558 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
5 มิ.ย. 2558 15
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
8 มิ.ย. 2558 16
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
24 มิ.ย. 2558 28
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
24 มิ.ย. 2558 28
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
13 ม.ค. 2559
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0004/285
28 ม.ค. 2559
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้