รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_43
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน
ผู้ถวายฎีกา
นายศุภชัย หนองต๊ะ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/18632
รายละเอียด
ด้วย นายศุภชัย หนองต๊ะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสองแควใต้ บ้านหนองเชียงคาใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำสองแควใต้ และปรับปรุงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือพร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 ก.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ส.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 ส.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ส.ค. 2557 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จ.
7 ส.ค. 2557 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ส.ค. 2557 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
13 ต.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
12 พ.ย. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0335/20486
22 ธ.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
13 ม.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 พ.ย. 2557 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0335/20486
26 ธ.ค. 2557 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
16 ม.ค. 2558 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
19 มี.ค. 2558 48
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
20 มี.ค. 2558 49
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
23 มี.ค. 2558 50
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 มี.ค. 2558 50
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
31 มี.ค. 2558
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้