รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_17
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการเขื่อนแม่ลาว
ผู้ถวายฎีกา
นายเอี่ยม แรงสิงห์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/8554
รายละเอียด
นายเอี่ยม แรงสิงห์ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการเขื่อนแม่ลาว เพื่อช่วยเหลือราษฎร 4 ตำบล อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 เม.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 เม.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 เม.ย. 2558 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 เม.ย. 2558 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา
20 เม.ย. 2558 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 เม.ย. 2558 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 พ.ย. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
2 ก.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
24 ก.ค. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
29 ต.ค. 2558 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 พ.ย. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
6 ก.ค. 2558 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
27 ก.ค. 2558 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 พ.ย. 2558 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
2 ธ.ค. 2559 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
31 ม.ค. 2560 48
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา
31 ม.ค. 2560 48
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ม.ค. 2560 48
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
27 ก.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้