รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_18
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
ผู้ถวายฎีกา
นายนพดล เมืองคำบุตร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/4923
รายละเอียด
นายนพดล เมืองคำบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุด และราษฎรหมู่ที่ 8,7,4,10,6,12 และหมู่ที่ 9 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 เม.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 เม.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 เม.ย. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 พ.ค. 2558 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.-ดนุชา
1 พ.ค. 2558 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 พ.ค. 2558 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
16 พ.ย. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 ต.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
16 พ.ย. 2558 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ต.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2561 76
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต ถนอมสิงห์
9 ก.พ. 2561 81
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - ดนุชา สินธวานนท์
9 ก.พ. 2561 81
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
12 ก.พ. 2561 82
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้