รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_33
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอารีย์ สายพิรุณ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/22638
รายละเอียด
นายอารีย์ สายพิรุณ ราษฎรบ้านปากล้องลี่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านปากล้องลี่ ตำบลเกาะตะเภา ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ก.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 ก.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 ก.ย. 2558 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ก.ย. 2558 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
18 ก.ย. 2558 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ก.ย. 2558 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
8 ธ.ค. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
12 พ.ย. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
2 ส.ค. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
23 ม.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
13 พ.ย. 2558 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
2 ส.ค. 2559 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
30 ม.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
4 พ.ค. 2560 70
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา
4 พ.ค. 2560 70
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
4 พ.ค. 2560 70
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
1 ก.พ. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
ชป. และ จว.
14 ก.พ. 2561
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
ชป, และ จว.
14 มี.ค. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้