รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_36
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายธงชัย อินภิชัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/23975
รายละเอียด
นายธงชัย อินภิชัย ราษฎรบ้านดอนเพชร หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุรา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 ก.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุโขทัย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ต.ค. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 ต.ค. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 ต.ค. 2558 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ดนุชา สินธวานนท์
5 ต.ค. 2558 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 ต.ค. 2558 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ม.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
10 ก.พ. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
28 ก.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ม.ค. 2559 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
10 ก.พ. 2559 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
29 ก.ค. 2559 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
5 เม.ย. 2561 441
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต ถนอมสิงห์
5 เม.ย. 2561 441
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - อนุชา สินธวานนท์
9 เม.ย. 2561 443
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
10 เม.ย. 2561 444
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
26 เม.ย. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้