รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2559_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายศักดิ์สิทธิ์ ชาโรจน์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.2/24927
รายละเอียด
นายศักดิ์สิทธิ์ ชาโรจน์ ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ 173 หมุ่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และราษฎร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการทำท่อส่งน้ำจากเขื่อนปราณบุรีเข้ามายังบริเวณตำบลสามร้อยยอด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ต.ค. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
8 ต.ค. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 ต.ค. 2558 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 ต.ค. 2558 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
21 ต.ค. 2558 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 ต.ค. 2558 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 พ.ย. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
28 ธ.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 ต.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
29 มิ.ย. 2560 394
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ต.ค. 2560 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 ธ.ค. 2560 41
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
18 ม.ค. 2561 60
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
23 ม.ค. 2561 63
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 ม.ค. 2561 63
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
7 ก.พ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้