รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2559_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายประโคม สาระศาสิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.2/29582
รายละเอียด
นายประโคม สาระศาสิน ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีและราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่21 ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลกระกรุณา ขอพระรทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบท่อความยาวประมาณ 8-9 กิโลเมตร จากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลห้วยกระเจา ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองหญ้ากาด 1 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 16 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้ากาด 2 หมู่ที่ 21 และอ่างเก็บน้ำบ้านไพรงามหมู่ที่ 15 ตำบลห้วยกระเจา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 พ.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 พ.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 พ.ย. 2558 1
2.2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 พ.ย. 2558 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.
4 ธ.ค. 2558 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ธ.ค. 2558 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
21 ม.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28 มี.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
16 มี.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลป่ระทาน
13 ก.ย. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13
30 พ.ค. 2560 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา
31 ก.ค. 2560 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13
14 ก.พ. 2562 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักราชเลขาธิการ
6 มี.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29 มี.ค. 2559 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 มี.ค. 2560 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลป่ระทาน
17 ก.ย. 2561 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13
30 พ.ค. 2560 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา
31 ก.ค. 2560 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13
14 ก.พ. 2562 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักราชเลขาธิการ
13 มี.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
13 พ.ค. 2562 58
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
16 พ.ค. 2562 61
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
16 พ.ค. 2562 61
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
21 มิ.ย. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดกาญจนบุรี . กรมชลประทาน
30 ส.ค. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองหญ้ากาด
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้