รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_20
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นางกิ่งทอง ทิมา และนางนุจรินทร์ ตู่จันทร์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/3107
รายละเอียด
นางกิ่งทอง ทิมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 110/8 บ้านธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางนุจรินทร์ ตู่จันทร์ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างระบบประปาภูเขาและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านธรรมวงศ์ บ้านส่องสี และบ้านมณี ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 มี.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 มี.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มี.ค. 2559 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 มี.ค. 2559 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ รปร
28 มี.ค. 2559 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 มี.ค. 2559 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 ก.พ. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
2 มิ.ย. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
13 ก.ย. 2560 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ธ.ค. 2561 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 เม.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ก.ย. 2559 14
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2560 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
25 ก.ย. 2560 9
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 ธ.ค. 2561 6
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 เม.ย. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
8 เม.ย. 2563 256
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลลิต ถนอมสิงห์
21 เม.ย. 2563 265
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ดนุชา สินธวานนท์
23 เม.ย. 2563 267
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 เม.ย. 2563 267
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
22 พ.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน/กรมป่าไม้/กรมทรัพยากรน้ำ/กรมอุทยาน
15 มิ.ย. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขา
1 ม.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้